SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)


เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นับตั้งแต่ที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เกิดเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกใน 15 ปีข้างหน้าสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals)

PPS ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ที่ใช้ดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกทั้ง 9 ด้าน คือ เป้าหมายที่ 4 ให้การศึกษาที่เท่าเทียม ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ทุกคน, เป้าหมายที่ 7 รับรองการมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้, เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานอย่างมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ, เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรมนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนษุย์อย่างยั่งยืน, เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ, เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก, เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ