PPS วิศวกรสีขาว

สร้างสังคมวิศวกรที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมภายนอกให้ดียิ่งขึ้น

PPS วิศวกรสีขาว


สร้างสังคมวิศวกรที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมภายนอกให้ดียิ่งขึ้น

PPS ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความโปร่งใส ตรวจสอบได้และต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างสังคมของวิศวกรที่ดี

สนับสนุนให้วิศวกรมีความรักในวิชาชีพอันมีเกียรติของตน โครงการวิศวกรสีขาวจึงกำเนิดขึ้น

ธนาคารขยะ คือรูปแบบหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเริ่มต้นที่เยาวชนและชุมชนเป็นหลัก และใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ดำเนินการ เพื่อให้เยาวชนและชุมชน เกิดความเข้าใจในการแยกขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ รวมถึงทางทีมงาน PPS ตั้งใจสร้างให้เกิดการแก้ปัญหาและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน