PPS ธนาคารขยะเพื่อน้อง

สร้างให้เกิดการแก้ปัญหาและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

PPS ธนาคารขยะเพื่อน้อง


สร้างให้เกิดการแก้ปัญหาและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

PPS ได้ร่วมกันคิดและตัดสินใจ จนได้ข้อสรุปว่าเลือกที่จะทำ “ธนาคารขยะเพื่อน้อง” เพื่อสร้างให้เป็นกิจวัตรประจำวันของเยาวชน 

ธนาคารขยะ คือรูปแบบหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเริ่มต้นที่เยาวชนและชุมชนเป็นหลัก และใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ดำเนินการ เพื่อให้เยาวชนและชุมชน เกิดความเข้าใจในการแยกขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ รวมถึงทางทีมงาน PPS ตั้งใจสร้างให้เกิดการแก้ปัญหาและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน