CENTRAL CENTER PATTAYA

Status


In Progress

Design


M.A.A.R. Company Limited

Project Manager


Project Planning Service Pcl

Site Location


ถนนพัทยาสาย 2 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Project Duration


**

Detail


  • งานปรับปรุงอาคารเพื่อเปิดใช้เป็น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สำนักงานให้เช่า โรงภาพยนตร์
  • พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 23,000 ตารางเมตร
  • และงานก่อสร้างอาคารจอดรถ สูง 4 ชั้น
  • พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 16,000 ตารางเมตร