Home / Career
สถาปนิก
07.02.2018
คุณสมบัติ :
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
IT Support
17.05.2017
คุณสมบัติ :
 • ซ่อมแซม ดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาอุปกรณ์ Hardware, Software และ Network
 • รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี/เทียบเท่า ขึ้นไป
ผู้จัดการโครงการ
12.09.2016
คุณสมบัติ :
 • รับนโยบายจากเจ้าของโครงการ เพื่อนำมาปฏิบัติ
 • วินิจฉัยข้อขัดข้อง หรือปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ
 • ตรวจสอบเอกสารรายงานต่างๆ
 • กำหนดแผนแม่บทของการดำเนินการก่อสร้าง โดยแยกประเภทของกิจกรรมหลักต่างๆ
 • พิจารณาสั่งการให้มีการปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพของงาน
 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคแก่วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • พิจารณาตรวจรับมอบผลงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อนำเสนอในการขอเบิกเงินงวดต่อผู้ว่าจ้าง
 • มีประสบการณ์โครงการคอนโด หรือ โรงแรม โรงงาน ภาครัฐ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **
 • กำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้างร่วมกับเจ้าของโครงการ
 • ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ
 • บริหารและจัดการควบคุมงานก่อสร้างโครงการทั้งหมดให้เป็นไปตามนโยบาย
 • กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการก่อสร้าง
 • เสนอแนะ แนะนำ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • อนุมัติการขอใช้วัสดุ รายการเทียบเท่าจากผู้รับจ้างก่อสร้าง
 • ควบคุมโครงการอาคารขนาดใหญ่และขนาดพื้นที่กว้างได้
ผู้อำนวยการโครงการ
29.09.2014
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 35-50 ปี
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์, แก้ไขปัญหา
 • มีความเป็นผู้นำ, มีความรับผิดชอบสูง, มีทัศนคติที่ดีและสามารถบริหารงานเป็นทีมได้ดี
 • จบการศึกษาด้านวิศวกรรม ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • หากมีประสบการณ์ด้านงาน Infrastructure หรืองานอุตสาหกรรม หรือ การบริหารงานในเครือธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนองานและการต่อรองเชิงธุรกิจ
วิศวกรโยธา
20.09.2012
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ร.ด.
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
วิศวกรไฟฟ้า
20.09.2012
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ร.ด.
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
วิศวกรเครื่องกล
20.09.2012
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ร.ด.
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
ช่างเทคนิคโยธา
20.09.2012
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ร.ด.
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
ช่างเทคนิคไฟฟ้า
20.09.2012
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ร.ด.
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
ช่างเทคนิคเครื่องกล
20.09.2012
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ร.ด.
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
เลขานุการโครงการ
20.09.2012
คุณสมบัติ :
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี (Word, Excel, Power Point, Internet, e-Mail)
Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC