ความรับผิดชอบต่อสังคม
PPS บริการให้คำปรึกษาและจัดการงานด้านวิศวกรรมการออกแบบและก่อสร้างแบบครบวงจร โดยเราให้การดูแลโครงการของลูกค้าตั้งแต่เริ่มวางแผนก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง ด้วยหลักการทำงานกับลูกค้าเสมือน “พาร์ทเนอร์” มากกว่าที่จะเป็นแค่ผู้ให้บริการ เราจึงดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในการทำงานทุกขั้นตอน ไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กน้อย
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
‘ความยั่งยืน’ ในมมุมองของ PPS คือการพัฒนาที่แผ่ขยายออกไป อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และจะต้องก้าวหน้าไปในทางที่ดีด้วย แนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา จึงเป็นไปในรูปแบบที่เรียกว่า PPS UNIVERSE โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท และพัฒนาองค์กรเป็นอย่างแรก แล้วจึงส่งบุคลากรเหล่านี้ออกไป พัฒนาโครงการที่รับผิดชอบ ชุมชนโดยรอบโครงการ และสังคม ภายนอกต่อไป ซึ่งเป็นการแผ่ขยายให้ชมุชนและสังคมได้รู้จักตัวตน ของ PPS ว่ามีทั้ง ‘ความเก่ง’ และ ‘ความดี’ ที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ บุคคลทั่วไปจะสามารถเชื่อมั่นและวางใจต่อ PPS ได้
ข่าวสาร VIEW ALL