ร่วมงานกับเรา
กลุ่ม PPS เป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร์
บริษัท บริการในประเทศไทย
วิศวกรไฟฟ้า
Date : 24 ส.ค. 2018
Views : 87
Date Posted: 3 months ago
Job Title : ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : ไฟฟ้า/ไฟฟ้าสื่อสาร *มีใบประกอบวิชาชีพ พิจารณาเป็นพิเศษ* *สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ*
Salary: ตามโครงสร้างบริษัท
Location: กรุงเทพมหานคร/ตจว
Hours: 8

ควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา แบบรูป รายละเอียด (Specifications) และรายการที่ได้รับอนุมัติจากโครงการแล้ว
- ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับจ้างก่อสร้างปฏิบัติงานอย่างประณีต ถูกหลักวิชาช่าง และถูกขั้นตอนงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบและพิจารณาเสนอข้อเสนอ เพื่อการอนุมัติแบบรูปและรายละเอียดระหว่างก่อสร้าง (Shop Drawing) และแบบรูปตามที่ก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง
- ตรวจสอบและพิจารณาเสนอข้อมูลเพื่อการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างและรายการเทียบเท่าจากผู้รับจ้างก่อสร้าง
- ตรวจสอบการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูป และข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
- พิจารณาสั่งการให้มีการทดสอบคุณภาพของวัสดุตามความจำเป็นและแนะนำขั้นตอน และวิธีการทดสอบ
- แก้ไขปัยหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะก่อสร้างและอันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้งานเสียหาย
- ตรวจสอบปริมาณและผลงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอ แล้วเสนอให้ผู้จัดการโครงการพิจารณาเพื่อขอเบิกเงินงวด โดยตรวจสอบกับผลงานที่ทำได้จริงในสนาม

ตำแหน่งงานอื่นๆ